Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustukset

Yhdistysavustukset

Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustusasiat

Yhdistysavustukset

Yhdistysavustuksia myönnetään kerran vuodessa. Avustushakuun voivat osallistua kaikki rekisteröidyt Tohmajärveläiset yhdistykset, mukaan lukien kyläyhdistykset. Lisätietoja hakukriteereistä löydät yhdistysavustussäännöistä, jotka ovat alla:

 

YHDISTYSAVUSTUSSÄÄNNÖT 1.1.2024 ALKAEN

Yhdistysavustus

Yhdistysavustuksia myönnetään kerran vuodessa. Avustushakuun voivat osallistua kaikki rekisteröidyt Tohmajärveläiset yhdistykset, mukaan lukien kyläyhdistykset. Lisätietoja hakukriteereistä löydät yhdistysavustussäännöistä, jotka ovat alla:

 

Yhdistysavustusten myöntämisen periaatteet ja säännöt

Periaatteet: Kunnan talousarvioon on vuosittain varattu määräraha yhdistysavustuksille. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille. Tukea myönnetään toimintaan, joka tukee ja täydentää kunnan palveluntarjontaa, edistää kylien elinvoimaisuutta sekä edesauttaa väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Tuki voi olla enintään 40 % toimenpiteen/tapahtuman kuluista. Jos kuitenkin vähintään kolme yhdistystä järjestää yhteistyössä tapahtuman, tukea voidaan myöntää tapahtuman kokonaiskuluista 50 %, pl. kunnan järjestämät ja markkinoimat tapahtumat. Tuen yläraja on 2000 euroa, vaikka 40 %/50 % kokonaiskuluista olisikin enemmän.

Avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kunnan tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

 

Avustusta myönnetään:

 • rekisteröidyille Tohmajärvellä toimiville yhdistyksille
 • toimintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin/tapahtumiin

Avustusta ei myönnetä:

 • verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, kuten esim. seurakunta, piirijärjestö
 • arvonlisäverovelvollisille yhdistyksille
 • niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta
 • tapahtumiin, jotka ovat kunnan järjestämiä
 • yhdistyksille, jotka voivat toiminnallaan aiheuttaa Tohmajärven kunnalle mainehaittaa tai mainehaitan uhka on olemassa. Mainehaitaksi lasketaan esim. yhdistyksen jäsenen rikollinen toiminta tai Yhdistyslaissa 26.5.1989/503 määritelty kielletty toiminta.

Avustuksen myöntämisen ehdot:

- Avustuksen hakijan tulee olla ensisijaisesti tohmajärveläinen yhdistys. Toissijaisesti voidaan huomioida talousarvion salliessa myös muualle rekisteröidyt yhdistykset.

- Avustuksen toimenpide/tapahtuma tukee ja täydentää kunnan palveluntarjontaa, edistää kylien elinvoimaisuutta sekä edesauttaa väestön terveyttä ja hyvinvointia.

- Hakija toimittaa toimenpiteen/tapahtuman avustuskertomuksen jälkikäteen. Mikäli avustuskertomusta ei toimiteta, yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta hakea avustusta seuraavana vuonna.

- Avustettavan toimenpiteen/tapahtuman toteuttamiseen liittyvät kuitit on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten.

- avustuksen käytön valvomiseksi kunnan tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen. Kunta voi vähentää avustuksesta hakijan mahdollisia velkasaatavia.

 

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus, osallistumismahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus. Avustuksen myöntäminen perustuu tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan.

Avustuksen jakamisesta päättää sivistyslautakunta. (Hallintosääntö 25 a, kohta 22.)

 1. Yhdistysavustus on haettavissa kerran vuodessa. Sivistyslautakunta käsittelee hakemukset kesäkuussa. Yhdistysavustuksen haku kuulutetaan toukokuussa ja hakuaika sijoittuu touko-kesäkuulle. Avustusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella tai jatkossa sähköisesti miunpalvelut-sivuston kautta.

Lomakkeen liitteeksi on liitettävä:

 • vapaamuotoinen selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta sekä kuluista
 • edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta vuodelta
 • yhdistyksen säännöt

Hakemukset tulee toimittaa kuntaan joko sähköpostitse osoitteella kirjaamo@tohmajarvi.fi tai kirjeitse osoitteella Tohmajärven kunta, Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi. Miunpalvelut-sivuston käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin.

Avustus maksetaan avustuksen myöntämisen jälkeen hakijan ilmoittamalle tilille.

 

*Avustuskertomuksen ohjeet

Tapahtuma:

 • tapahtuman päivämäärä ja kesto
 • osallistujamäärä
 • tapahtuman sisältö
 • arvio, miten tapahtuma onnistui, mitä voisi kehittää tulevia vuosia varten
 • kuvamateriaali tapahtumasta

Avustuskertomuksen materiaalia voidaan hyödyntää yhdistysten markkinoinnissa.

 

Toimenpide, esim. rakennukset/rakenteet:

 • valmistumispäivämäärä
 • arvio, miten toimenpide onnistui, mitä voisi kehittää tulevia vuosia varten
 • kuvadokumentaatio rakennuksesta/rakennelmasta

 

Avustuskertomuksen materiaalia voidaan hyödyntää yhdistysten markkinoinnissa.

 

 

Yhdistysavustuslomakkeet:

Tapahtuman avustuskertomus

Toimenpiteen avustuskertomus

Yhdistysavustusten hakemuslomake

 

Avustusta voi hakea myös Miunpalveluiden kautta: 

Uudet palvelut - Miunpalvelut

 

Yhteystiedot

Seija Rosti

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja
 040 105 4154
seija.rosti@tohmajarvi.fi