Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

 

Rakentamisen lupia ovat rakennus-, toimenpidelupa, -ilmoitus, maisematyö- ja purkamislupa

 

Rakennuslupa

 • rakennuksen rakentaminen
 • rakentamiseen verrattava korjaus- ja muutostyö
 • rakennuksen laajentaminen
 • kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • myös muu korjaus- tai muutostyö tarvitsee rakennusluvan, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.
Rakennuslupaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi
Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupamenettelyä. Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta riippuen lupahakemus ratkaistaan jollakin seuraavista menettelytavoista:

 • Suunnittelutarveratkaisulla silloin kun kyseessä on kuiva maa (ei ranta-alue) ja alueella ei ole suoraan rakentamiseen ohjaavaa kaavaa (asema- tai yleiskaava), mutta alue on suunnittelutarvealuetta.
 • Poikkeamispäätöksellä silloin kun on kyseessä kaavaton ranta-alue tai rantayleiskaavassa tai asemakaavassa alue on osoitettu lomarakennuspaikaksi.
 • Rakennusluvalla silloin kun kyseessä on kuivan maan haja-asutusluonteinen alue, alueella ei ole yleiskaavaa eikä alue ole suunnittelutarvealuetta.

 

Toimenpidelupa

 • venevaja (alle 25 m2)
 • grillikota, katos, huvimaja (15-25 m2)
 • kasvihuone (20-50 m2)
 • katsomo
 • kioski, myymäläkoju tms. (alle 25 m2)
 • lantavarasto, siilo, liete- tai virtsasäiliö
 • masto, piippu, suurehko valaisinpylväs
 • suurehko kiinteä laituri
 • jätevesijärjestelmä
 • maalämpökaivo
 • kattomuodon muutos
 • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (kaava-alue)
 • muut kunta- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämisestä

 

Toimenpideilmoitus

Lupamenettelyn sijaan jo olevaan asuntoon tai lomarakennukseen kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen enintään 9 m2 :n suuruisen kylmän ja eristämättömän talousrakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

Ilmoitusmenettelyn (MRL 129 §) alaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • katos (alle 25 m2)
 • talousrakennus (alle 25 m²)
 • grillikota, grillikatos, huvimaja (alle 20 m²)
 • rakennuksen julkisivun olennainen muutos (haja-alue)
 • vesikatteen tai sen värityksen muutos
 • ulkoverhouksen materiaalin tai värin muutos
 • katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen (kaava-alue)

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu kuuden kuukauden kuluessa ja saatettu loppuun vuoden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

 

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan (MRL 125 §) maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella.

Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

 • puiden kaataminen
 • maankaivu
 • täyttäminen
 • louhiminen

Lupa voi olla tarpeen myös eräiden yleiskaavojen alueella.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

 

Purkamislupa

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu-/tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat.

Rakennuksen purkamisesta on aina, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Yhteystiedot

Oskari Mähönen

kuntatekniikan päällikkö/vt. rakennustarkastaja
 040 105 4239
oskari.mahonen@tohmajarvi.fi

PTV-sisältö

Tekninen toimisto

Käyntitiedot

 • Käyntiosoitteet
  • Kauppakatu 4, 2. kerros
  • 82600 Tohmajärvi
  • Näytä sijainti
  • Katri Helenan raitti
 • Aukioloajat
  • Maanantai 9.00—17.00
  • Tiistai—Torstai 9.00—11.00
  • Perjantai 9.00—15.00