Muistutusoikeus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Muistutusoikeus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Muistutusoikeus varhaiskasvatuksen toiminnasta varhaiskasvatuslaki (540/2018) 54§:

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti.
 

Muistutuksen voi tehdä joko oheisella muistutuslomakkeella tai vapaamuotoisempana kirjeenä ja lähettää se sähköpostitse tai kirjepostilla. Muistutus osoitetaan päiväkotiyksiköiden osalta päiväkodin johtajalle, joka käsittelee muistutuksen varhaiskasvatuksen päällikön kanssa. Perhepäivähoidon osalta muistutus osoitetaan suoraan varhaiskasvatuksen päällikölle.
 

Muistutus on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen ja siinä tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan on asiakkaana tyytymätön.
 

Muistutus kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti ja siihen vastataan kohtuullisessa ajassa. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannella asiastaan valvovalle viranomaiselle.
 

Yhteystiedot Sosiaaliasiamies

Jos asiassa ei ole tehty muistutusta ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen toimipaikkaan tai varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi. Jos asia siirretään, kantelun tutkimatta jättämisestä ei tehdä päätöstä.

PTV-sisältö