Maa-ainesluvat

Maa-ainesluvat

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan asianomaisesta kunnasta. Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen tehdään kirjallisesti. Maa-ainesluvan myöntää ympäristölautakunta. Hakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma.

Lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty yksityiskohtaisesti maa-aineisten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (926/2005).

 

Kotitarveotto

Maa-aineislupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi (esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle) ei ole mahdollista ilman lupaa.

 

Ottamisesta ilmoittaminen

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaisille vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun.

Ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle myös kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Lupa- ja valvontaviranomainen toimittaa ottotiedot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

 

 

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Tekninen toimisto

Käyntitiedot

 • Käyntiosoitteet
  • Kauppakatu 4, 2. kerros
  • 82600 Tohmajärvi
  • Näytä sijainti
  • Katri Helenan raitti
 • Aukioloajat
  • Maanantai 9.00—17.00
  • Tiistai—Torstai 9.00—11.00
  • Perjantai 9.00—15.00