Ilmoitukset ja rekisteröinti

Ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristönsuojelu


Tohmajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Ympäristönsuojeluun liittyviä asioita hoitaa rakennustarkastaja.

Ympäristönsuojelun kannalta keskeisimpinä tehtävinä ovat:

 • ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
 • jätehuollon yleinen valvonta
 • ympäristön tilan seuranta

Lupa- ja ilmoitusmenettelyjä on ympäristönsuojelulaissa, nitraattiasetuksessa, maa-aineslaissa, maa- ja vesiliikennelaeissa sekä Tohmajärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

 

Yleisimmät kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

Aumausilmoitus (ent. lannan patterointi-ilmoitus)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014) 9 § sekä ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastoinnin aloittamista Tohmajärven kunnan rakennusvalvontaan.

 

Meluilmoitusmenettely

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai tapahtumaa.

Tohmajärven ympäristösuojelumääräysten 26 §:n mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista toiminnoista:

 • ilotulituksesta
 • sirkusnäytännöistä
 • tavanomaisesta rakentamisesta
 • arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00-18.00 tehtävästä louhinnasta, räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä tai rakentamisesta, korjauksesta tai kunnossapidosta, jossa käytetään häiritsevää melua aiheuttavia koneita ja laitteita, kuten iskuvasaraa, sirkkeliä, kulmahiomakonetta tai moottorisahaa, kun työn kokonaiskesto on enintään kymmenen työpäivää. Normaalit kiinteistön-, puutarhan- ja metsänhoito- ja korjaustyöt eivät kuulu meluilmoituksen piiriin, niihin sovelletaan 27 §:ää
 • lentonäytöksistä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä
 • äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä kello 7.00-21.00 yleisötilaisuuksissa ja muissa tilapäisissä tapahtumissa yleisökäyttöön soveltuvassa paikassa
 • tavanomaisesta ja lyhytkestoisesta yleisötapahtumasta, joka tapahtuu ma-pe kello 7.00-18.00 tai la 8.00-18.00 tai su 12.00-18.00 välisenä aikana. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi markkinatilaisuudet, puhe-, laulu-, tanssi-, esitys- tai massaurheilutilaisuudet, kun ne eivät ole suurtilaisuuksia
 • äänentoistolaitteiden käytöstä kello 7.00-21.00 mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa

Edellä mainituista toimenpiteistä tai tapahtumista on toiminnanharjoittajan tai tapahtuman järjestäjän tiedotettava etukäteen lähialueen asutukselle ja muille sellaisille kohteille, joille toimenpiteestä tai tapahtumasta voi aiheutua haittaa tai häiriötä.

 

Rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen

Rekisteröinti on ympäristölupaa kevyempi menettely, jota sovelletaan ympäristövaikutuksiltaan vähäisiin toimintoihin.

Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä asfalttiasemista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja alle 50 MW energiantuotantolaitoksista. Rekisteröinti-ilmoitus tulee toimittaa Tohmajärven kunnan rakennusvalvontaan. Mikäli toiminta sijoitetaan pohjavesialueelle, tulee rekisteröinti-ilmoituksen sijasta hakea ympäristölupaa.

Toiminta voidaan aloittaa, kun toiminta on rekisteröity tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

 

Ilmoitus jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoimintaa koskevasta ilmoitusmenettelystä säädetään jätelain 100 §:ssä, jonka mukaan sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään tarkemmin jäteasetuksen 30 §:ssä. Jätteen haltijan pitää tarkistaa, että jätteiden kerääjä ja kuljettaja on hyväksytty ja merkitty jätehuoltorekisteriin ja että hyväksyntä kattaa myös kyseisen jätteen kuljetuksen. Jätteiden kuljettajan on pidettävä jätehuoltorekisteriotetta aina mukana. Lisäksi jätteen haltijan on varmistettava, että onko kerääjällä tai kuljetuksen vastaanottajalla viranomaisen myöntämä ja voimassa oleva ympäristölupa.

Jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan tulee toimittaa Tohmajärven kunnan rakennusvalvontaan ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Ympäristönsuojelulain mukainen kertaluonteista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

 • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
 • tilapäinen melu ja tärinä
 • koeluonteinen toiminta
 • poikkeukselliset tilanteet
 • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Lisäksi satamien jätehuoltosuunnitelma on esitettävä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009, 9 luku 4 §) mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain luvuissa 12 ja 14. Ilmoituksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksen 24 ja 25 §:ssä.

Ympäristöhaittaa aiheuttava poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston tai rakennelman purkaminen.

Lisätietoa ympäristönsuojelulain mukaisesta kertaluontoista toimintaa koskevasta ilmoitusmenettelystä www.ymparisto.fi

Yhteystiedot

PTV-sisältö

Tekninen toimisto

Käyntitiedot

 • Käyntiosoitteet
  • Kauppakatu 4, 2. kerros
  • 82600 Tohmajärvi
  • Näytä sijainti
  • Katri Helenan raitti
 • Aukioloajat
  • Maanantai 9.00—17.00
  • Tiistai—Torstai 9.00—11.00
  • Perjantai 9.00—15.00