Käsittelyajat alisivukuva

Alisivukuva leipäteksti

Käsittelyajat

Viranomaisella on säännöksen mukaisissa asioissa toimivalta määritellä käsittelyajan pituus. Käsittelyaika tulee kuitenkin määritellä kohtuulliseksi siten, että se on sopusoinnussa käsittelyn viivytyksettömyyttä koskevan vaatimuksen kanssa.

Edellä olevan säännöksen johdosta  on määritelty sellaiset asiat, jotka täyttävät kaikki seuraavat kriteerit:

1. se voi tulla vireille ainoastaan asianosaisen aloitteesta,
2. se ratkaistaan erityislainsäädännön perusteella hallintopäätöksellä,
3. se kuuluu viranomaisen toimialan keskeiseen asiaryhmään,
4. asian käsittelylle ei ole säädetty määräaikaa.

Käsittelyajat:

Hallinnolliset asiat

Hallintokantelu  3 kk


Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaiset päätökset

- Sijaisapupäätökset 14 vrk
- Vuosilomapäätökset 14 vrk
- Lomituskorvauspäätökset  14 vrk


Sosiaali- ja terveystoimessa tehtävät päätökset (Siun sote)

- Omaishoidontuki 3 kk
- Sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestettävät palvelut  
(esim. kuljetuspalvelu, lyhytaikainen hoito, asumisharjoittelu) 3 kk
- Kehitysvammalain mukaiset erityishuollon palvelut  
(esim. asumispalvelu) 3 kk

 

Sivistystoimi

- maksuton koulukuljetuspäätös 3 kk
- avustajapäätös 3 kk
- muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun oppilaaksi  3 kk
ottamispäätös  

 

Musiikkiopisto

Oppilasvalintaa koskevat päätökset 3 kk

 

Rakennusvalvonta

- rakennusluvat 1 kk
- toimenpideluvat 1 kk
- suunnittelutarveratkaisut 1 kk
- toimenpideilmoitukset 1 kk
- korjausavustusten päätökset 3 kk
- yhdyskuntateknisen laitteen sijoittamispäätös (MRL 161 §)  1 kk

 

 Ympäristönsuojelu

- ympäristölupa ja luvan määräysten tarkistamispäätös 3 kk
- ympäristölupa ja luvan määräysten tarkistamispäätös 5 kk
pohjavesialueella  
- meluilmoituksen päätös 1 kk
- koeluontoisen toiminnan päätös 3 kk
- poikkeuspäätös ympäristönsuojelumääräyksistä 2 kk
- poikkeamispäätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista  2 kk
- jätteen keräystoiminnasta tehdyn ilmoituksen käsittely 1 kk
- yksittäisen tapahtuman järjestämistä koskeva päätös 3 kk
(maastoliikenneL 30 § ja vesiliikenneL 21 §)  
- lupa toistuviin kilpailuihin ja pysyviin harjoituksiin 3 kk
(maastoliikenneL 30 § ja vesiliikenneL 21 §)  
- päätös ojitusta koskevasta erimielisyydestä 4 kk
- päätös luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta 3 kk
- maa-aineslupa 3 kk
- maa-aineslupa pohjavesialueella 5 kk
- liittymisvelvollisuuden vapautuspäätökset 2,5 kk
(vesihuoltolaki 11 §)  
- päätös leirintäalueilmoituksesta 3 kk
- maisematyölupa 2 kk
- ojan, suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamispäätös  4 kk

PTV-sisältö

Kirjaamo

Käyntitiedot

 • Aukioloajat
  • Kirjaamon aukioloajat
  • Maanantai 9.00—15.00
  • Tiistai—Keskiviikko 9.00—11.00
  • Torstai 9.00—15.00
  • Perjantai 9.00—11.00
  • Kirjaamon aukioloajat

Näytä sijainti

Somessa kuva

Flockler seinä alisivuilla