« Takaisin

Kirkkoniemen uimarannalle lupa

Kirkkoniemen uimarantahanke etenee. Puhdas Tohmajärvi ry on saanut aluehallintovirastolta luvan rannan ruoppaamiseen ja vesialueen täyttämiseen hakemuksensa mukaisesti. Mikäli käytännön toteutus etenee suunnitellusti, uimaranta tulee käyttökuntoon ensi kesänä.

Aluehallintoviraston päätökseen on kirjattu seuraavaa:

1. Työ on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle sekä alueen linnustolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Vesistöä samentavat työvaiheet on tehtävä 1.9.–30.4. välisenä aikana. Työssä tulee välttää vesistön tarpeetonta samentamista. Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu
tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

2. Ennen töiden aloittamista on varmistettava, että työalue eikä työn vaikutukset ulotu hentonäkinruohon esiintymispaikalle. Ruoppauksen yhteydessä irtoava ja vesistöön leviävät kasvit, juurakot ynnä muut sellaiset on perusteellisesti korjattava pois vesialueelta.

3. Maa-alueille sijoitettavat ruoppausmassat on sijoitettava suunnitelman mukaisesti luvallisiin paikkoihin siten, etteivät massat pääse valumaan takaisin vesistöön. Vesialuetta
vasten sijoittuva täyttöpenger on vahvistettava puhtaalla louhos- tai kivimateriaalilla syöpymisen estämiseksi.

4. Töiden päätyttyä työskentelyalueet on siivottava, viimeisteltävä ja saatettava maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

5. Täyttöpenger on pidettävä tämän lupapäätöksen edellyttämässä kunnossa.

6. Työt on aloitettava ja tehtävä loppuun kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

7. Töiden aloittamisesta on hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti ilmoitettava Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja Tohmajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

8. Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja Tohmajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Myönteisen päätöksen perusteluina esitetään, että:

Hanke edistää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Suunnitelman ja määräysten mukaisesti toimittaessa hankkeesta ei aiheudu vesialueen muille käyttömuodoille eikä alueen linnustolle merkittävää haittaa tai häiriötä. Ruoppaustyöt aiheuttavat tilapäistä veden samentumista hankealueen läheisyydessä. Haittaa voidaan vähentää työn ajoittamiselle virkistyskäyttökauden ulkopuoliseen aikaan. Kieltämällä töiden tekeminen rauhoitetun hentonäkinruohon esiintymisalueella turvataan lajin säilyminen alueella. Velvoittamalla luvan saajan poistamaan kasvillisuusjäte vesistöstä ehkäistään myös työstä mahdollisesti aiheutuvat haitat hentonäkinruoholle.

Hanke ei sijaitse Natura 2000-verkostoon kuuluvalla alueella eikä luonnonsuojeluohjelmien
alueella.

Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia noin puolen kilometrin päässä sijaitsevan Peijonniemenlahden Natura-alueeseen eikä sen suojelutavoitteisiin. Hanke ei ole kaavoituksen vastainen eikä vaikuta haitallisesti Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen.

Hankkeesta yksityisille ja yleisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yksityisille ja yleisille eduille koituviin menetyksiin.