Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa sen mukaan kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa  tai muutoin on säädetty tai määrätty.

Rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa rakentamisen ohjeita ja neuvontaa.

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja, suunnittelija ja rakentaja sekä tilojen käyttäjät, naapurit ja kaava- ym. teillä liikkuvat kuntalaiset rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Rakennusvalvonta hoitaa myös korjausavustukset, korjausavustusten valvonnan ja maksatuksen sekä maa-aineslupien valvonnan.

Rakennustarkastaja määrää lupa-asioista, tarkastuksista ja muista rakennusvalvontaan kuuluvista toimenpiteistä.

Ympäristölautakunnan johtosäännön mukaisesti rakennustarkastaja päättää MRL:n mukaiset lupa- ja valvonta-asiat, lukuun ottamatta MRL:n 21 §:n mukaisia hallintopakon ja oikaisuvaatimuksen käsittelyä koskevia asioita, jotka ratkaisee lautakunta.