www.tohmajarvi.fi
Suomeksi På Svenska In English Tekstiversio
 Tohmajärven kunta > palvelut > testi >

TakaisinTakaisin   TulostaTulosta

Perhe- ja Sosiaalipalvelut

| Sosiaalitoimisto | Päivähoito ja esiopetus | Toimeentulotuki | Vammaishuolto | Lastensuojelu
| Lastenvalvoja | Lastensuojelun perhetyö | Koulukuraattori | Päihdehuolto | Kuntouttava työtoiminta
| Vanhustyön sosiaalipalvelu | Seudulliset palvelut |SOSIAALITOIMISTO


Takkunurmentie 9

82600 Tohmajärvi

puh. 013-6843352

Fax: 013-6843324

E-mail: etunimi.sukunimi@tohmajarvi.fi

 

SOSIAALITOIMISTON HENKILÖSTÖ:

 

Kanslisti Riitta Purmonen                                 013-6843352

 • neuvonta ja ajanvaraus sosiaalityöntekijöille

 

ma. johtava sosiaalityöntekijä Heljä Hannonen 013-6843363

 • vanhussosiaalityö
 • koulukuraattori                                          040-7342534
 • vammaishuolto

 

Sosiaalityöntekijä Mikko Nenonen                     013-6843294

 • toimeentulotuki
 • lastensuojelu
 • kotouttaminen

 

Sosiaalityöntekijä Hanna Praatskonen             013- 6843362,

 • lastenvalvoja                                           040-0494358
  (isyyden selvittäminen, lapsen elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus )
 • lastensuojelu
 • toimeentulotuki

 

Sosiaalisihteeri Eija-Inkeri Majuri-Kontiainen    013-6843294

 • kuntouttava työtoiminta
 • lastensuojelu
 • ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
 • toimeentulotuki

 

Perhetyöntekijä Raili Leppänen                       013-6843299

 • lastensuojelun perhetyö                            0400-245342

 

 

Perhetyöntekijä Tuula Lievonen                      013-6843299, 

 • lastensuojelun perhetyö                            040-8306137
 • äitiys- ja lastenneuvolan perhetyö

  Sivun alkuun

PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS


Päivähoidon esimies: Sinikka Puustinen

Päivähoitotoimisto
Takkunurmentie 7

82600 Tohmajärvi
013-684 3090

Päivähoitopaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta. Mikäli päivähoidon tarpeen ajankohta ei ole ennakoitavissa esim. työllistymisen tai opiskelun takia, tulee päivähoitopaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoidon alkamista.

Päivähoidon hakemuksia ja esiopetukseen ilmoittautumislomakkeita saa päivähoitotoimistosta, Takkunurmentie 7, jonne ne myös palautetaan.
Päivähoidon maksu määräytyy perhekoon, tulojen ja päivähoidon tarpeen mukaan. Päivähoidon enimmäismaksu on 200 € / kk.

Esiopetukseen ilmoittautuminen on maaliskuussa ja siitä ilmoitetaan paikallislehdessä. Esiopetus on maksutonta
Tilapäishoitoa ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Päiväkoti Käenpesä, Takkunurmentie 7
- esiopetus 6 -vuotiaille
- osa- ja kokopäivähoito
- avoimen päiväkodin toiminta perjantaisin klo. 9.00-11.30, jossa ohjattua toimintaa ja vapaata leikkiä lapsille huoltajineen

Käenpesän sijainti kartalla


Onkamon sekä Uudenkylän koulun esiopetusryhmät
- esiopetus 6 –vuotiaille

Onkamon koulun sijainti kartalla,
Uudenkylän koulun sijainti kartalla

Perhepäivähoito
- perhepäivähoito Kemiessä, Purtovaarassa, Asemalla, Tengassa, Peijonniemessä sekä Värtsilän keskustassa

- ryhmäperhepäivähoito Käenpesässä, Onkamossa (Onnimanni) ja Tikkalassa (Tikkari)  

Sivun alkuun

SOSIAALIHUOLLON PALVELUT

 

 

TOIMEENTULOTUKI

 

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

 

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Jos toimeentulotukea haetaan ensimmäistä kertaa, on hakijan varattava aika sosiaalityöntekijälle. Myöhemmin voi yli 25-vuotias hakea toimeentulotukea myös kirjallisesti. Toimeentulotukilaskelman avulla kartoitetaan tulot ja menot. Lisäksi otetaan huomioon varallisuus. Toimeentulotukea haettaessa tarvitaan aina tositteet hakijan/ ruokakunnan tuloista, menoista ja elämäntilanteesta. Toimeentulotukea haetaan sen kuukauden aikana, jolloin toimeentulotuen tarve ilmenee.

Toimeentulotuen hakemisessa tarvittavista tositteista saa tietoa sosiaalitoimiston neuvonnasta.

Sivun alkuun

VAMMAISHUOLTO

 

Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.  

 

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Hänelle voidaan korvata hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka aiheutuvat henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta, erityisvaatetuksen ja -ravinnon hankkimisesta tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, tulkkipalvelut ja palveluasuminen sekä korvattava asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset määrätyin edellytyksin.

 

Vammaispalvelut on säädetty lailla ja asetuksilla ja palveluihin haetaan taloudellista tukea lomakkeella Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta. Lomakkeita on saatavilla sosiaalitoimiston neuvonnasta tai vammaishuollosta vastaavalta sosiaalityöntekijältä, joka tekee päätöksen taloudellisen tuen myöntämisestä.  

Sivun alkuun

 

LASTENSUOJELU

 

Lastensuojelutyön tavoitteena on lasten kasvuolojen turvaaminen ja kasvattajien tukeminen kasvatustehtävässään. Työllä pyritään ensisijaisesti siihen, että lapset ja nuoret voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Silloin, kun se ei ole mahdollista, lapselle pyritään järjestämään mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella. Samanaikaisesti vanhempia autetaan parempaan elämänhallintaan, jotta lapsi voisi palata omaan kotiinsa.

 

Jos sinulla on huoli lapsesta tai nuoresta ota yhteyttä  lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin.

Sivun alkuun

 

LASTENVALVOJA

Lastenvalvojalle kuuluvat lapsen isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät tehtävät silloin, kun lapsen äiti ei ole avioliitossa lapsen syntyessä. Isyyden selvittämistä, tunnustamista ja vahvistamista koskevista asioista saa tietoa lastenvalvojalta. Lastenvalvoja auttaa vanhempia lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten valmistelussa  silloin kun lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä ja vahvistaa tarvittaessa nämä sopimukset.

Maistraatti lähettää avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta ilmoituksen lastenvalvojalle, joka ilmoituksen saatuaan kutsuu kirjeitse lapsen äidin isyyden selvitykseen.

Sivun alkuun

LASTENSUOJELUN PERHETYÖ

 

Lastensuojelun perhetyö on  sosiaalityöntekijöiden kautta perheisiin ohjattua avohuollon tukitoimintaa. Se on lastensuojelun perheille tarkoitettua, kotiin annettavaa tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista apua. tukea ja ohjausta. Perhetyöntekijät tukevat perheitä arkielämän hallinnassa, kriisien selvittämisessä, elinolojen parantamisessa sekä omien voimavarojen löytämisessä. Perhetyö aloitetaan yhteisneuvottelulla perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijöiden kanssa,  tapaamisessa määritellään  ja kirjataan suunnitelmaan  perhetyön tavoitteet ja kesto.

 

Perhetyöntekijä toimiin myös lastenneuvolan perhetyössä, jota toteutetaan yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien kanssa.

Sivun alkuun

 

KOULUKURAATTORI

 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä alueen lastensuojelun, perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa. Koulukuraattori on tavattavissa Tietäväisen koululla maanantaisin ja perjantaisin kello 9-12 ja muuna aikana sosiaalitoimistolla. Kuraattoritoimintaa on alakouluilla ja Kuntalan koululla erikseen sovittuina aikoina.


Sivun alkuun 

 

PÄIHDEHUOLTO

 

Apua päihdeongelmaan on saatavissa:

 

·        SOSIAALITYÖNTEKIJÖILTÄ

·        A-KLINIKALTA     Sepänkatu 33 Joensuu   puh. 013-2675734

·        KITEEN PÄIHDEHUOLLON PALVELUKESKUS

Kiteentie 25   Kitee  puh. 013-6841256,  040-7468829

 

Päihdeongelman laitoshoitoon hakeminen tapahtuu sosiaalityöntekijöiden kautta.

 
Sivun alkuun

 

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

 

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa pitkään työttömänä olleen henkilön mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja muihin työvoimahallinnon tarjoamiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja siten parantaa hänen asemaansa vapailla työmarkkinoilla. Toiminnan piiriin kuuluvat alle 25-vuotiaat, jotka ovat vailla työ- tai koulutuspaikkaa, sekä yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät. Kuntouttavan työtoiminnan piiriin tullaan joko työvoimahallinnon tai sosiaalitoimiston kautta ja henkilökohtainen aktivointisuunnitelma tehdään yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa.

Sivun alkuun

 

VANHUSTYÖN SOSIAALIPALVELU

 

Vanhustyön sosiaalipalvelua kehitetään kunnassamme parhaillaan. Tavoitteena on, että vanhustyön sosiaalityöntekijä toimii yhteistyössä koti- ja sairaanhoidon henkilöstön kanssa. antaen ohjausta ja neuvontaa.


Sivun alkuun 

 

SEUDULLISET PALVELUT

 

Sosiaaliasiamies

Tohmajärven kunta ostaa sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut Honkalammen kuntayhtymältä.

Puhelin 013- 2757053


Sivun alkuun


Keski-Karjalan seudullinen lasten ja nuorten hyvinvointikeskus ( HYTKES )

Kiteentie 27

82500 Kitee

Ajanvaraus:  013-6841363

 • psykologin palvelut
 • perheterapeutti
 • toimintaterapia
 • puheterapia

Sivun alkuun

 

VANHAINKOTI
16/06/05 11:22